Fotos Formulieren Routebeschrijving Huidige activiteiten Wandelreglementen Inschrijfregelement Welkom
1 De deelnemende groepen zijn verplicht om uiterlijk 15.00 u. op het POS-terrein aanwezig te zijn. Dit geldt voor alle wandelmars dagen.
2 Bij de inschrijving betaalde inschrijfgelden worden bij niet verschijnen aan de start niet gerestitueerd.
3 Invallen voor niet aan de start verschenen lopers/sters is verboden. Plaatsvulling is niet toegestaan, slechts ingeschreven deelnemers worden toegelaten tot de AVD.
4 De leiders/sters zullen volgens groepsnummervolgorde opgeroepen worden om zich aan te melden bij de marsleiding, om daarna in dezelfde groepsvolgorde te starten.
5 Groepen die niet zijn gestart volgens groepsnummervolgorde worden geacht te zijn afgevallen.
6 Men is verplicht tijdens het wandelen na zonsondergang de groep te voorzien van een geel licht rechtsvoor en een rood licht rechtsachter.
Groepen die bij de start niet in het bezit zijn van deze lichten zullen niet worden toegestaan deel te nemen. 
7 De onderlinge afstand tussen de groepen moet steeds maximaal 10m bedragen.
8 Het gemiddelde tempo is ± 4½ km per uur voor niet-getrainde wandelaars.
9 Men dient er rekening mee te houden dat de AVD een wandelmars is, dus is langzaam lopen, looppassen of snelwandelen niet toegestaan.
10 Deelnemers dienen de voorgeschreven reglementaire route te volgen.
11 Deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen van de verkeerspolitie, M.P. en de marsleiding te volgen.
12 Het is niet toegestaan groepen in te halen, tenzij hiervoor toestemming verleend is door de politie; individuele lopers mogen wel inhalen.
13 Het is ten strengste verboden andere groepen op welke wijze dan ook te hinderen om door te lopen.
14 Het is niet toegestaan gebruik te maken van rij-of vervoersmiddelen door deelnemers.
15 Deelnemers worden geacht in welke uiting dan ook de nodige waarden, normen, ethiek en moraal en het fatsoen aan de dag te leggen.
16 Het meedragen van steek-en snij-of andere scherpe voorwerpen is ten strengste verboden.
17 Het is niet toegestaan zich ten nadele van anderen aanstootgevend te gedragen.
18 In het belang van uw eigen veiligheid is het niet toegestaan sieraden te dragen tijdens de wandelmars.
19 Deelnemers mogen tijdens de wandelmars niet roken.
20 Het gebruik van drugs is tijdens de wandelmars ten strengste verboden.
21 Gedragingen die niet bevorderlijk zijn voor de algehele opvoeding en/of ontwikkeling van ons land en volk en die in strijd zijn met het thema van de wandelmars zijn niet toegestaan. Overtreders zullen van verder deelname worden uitgesloten.
22 Het uitroepen van politieke leuzen en/of ongepaste taal is niet toegestaan.
23 Deelnemers zijn verplicht zich te houden aan het uitdragen van de geest van het thema van de wandelmars.
24 Het is verboden rij- of voertuigen te laten meerijden met de groep.
25 De leiders/sters zijn aansprakelijk voor hun groep.
26 Help mee aan een schoon milieu, het is verboden de openbare weg te gebruiken als vuilnisvat.
27 Op de reglementaire routes zorgt de BVSS voor EHBO-hulp door het Surinaamse Rode Kruis.
28 Controleurs hebben slechts een controlerende en rapporterende taak naar de marsleiding toe.
29 Groepen en individuele deelnemers kunnen door de marsleiding gestraft worden d.m.v. strafpunten. Ordeverstoring en wangedrag leveren zware strafpunten op.
30 Deelnemers of individuele lopers die maximaal 100 (honderd) strafpunten hebben gescoord worden onherroepelijk gediskwalificeerd door de marsleiding.
31 Deelnemers of individuele lopers die zich schuldig maken aan het niet naleven van bovenstaande wandelreglementen, zullen zonder aanziens des persoon onherroepelijk worden gediskwalificeerd.
Aan groepen zal een boete worden opgelegd door de marsleiding, terwijl individuele lopers zullen worden uitgesloten van verdere deelname.
32 De marsleiding kan groepen en/of individuele lopers boetes opleggen tot een max. Bedrag van SRD100,-- en/of diskwalificeren bij het niet naleven van de inschrijf- en wandelreglementen.
33 Groepen mogen niet vertrekken, alvorens toestemming is verkregen van de marsleiding.
34 De BVSS is op geen enkele wijze verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk voor ongevallen, hetzelfde geldt voor diefstal.
35 Deelnemers die zich niet houden aan regels van de BVSS, danwel deelnemers die eerder wangedrag jegens de organisatie of het bestuur aan de dag hebben gelegd kunnen geweigerd worden deel te nemen aan de AVD en de daaraan verbonden activiteiten.
36 Deelnemers (individueel of in groepsverband) moeten in het bezit zijn van een schriftelijke toestemming van deelname aan de AVD danwel daaraan verbonden activiteiten. Deelnemende groepen die ongerechtigden laten deelnemen aan de AVD of daaraan verbonden activiteiten, kunnen onverwijld van verdere deelname worden uitgesloten, zonder aanspraak te maken op welke recht of tegemoetkoming dan ook.
37 Bij vaststelling van met opzet verstrekken van onjuiste informatie aan de BVSS zal de deelnemer c.q. groep uitgesloten worden van verdere deelname.
38 Groepen of individuele lopers die regels van de BVSS hebben overtreden, zullen niet mogen starten
39 Indien een loper/groep wordt gediskwalificeerd zal de loper/groep een boete moeten betalen van minimaal SRD 50,- en maximaal SRD 250,-
40 Ethische, fatsoenlijke ritmische beweging is toegestaan, waarbij nooit sprake mag zijn van lichamelijk contact
41 Indien een loper/groep zich schuldig maakt aan overtreding van WR 40 zullen de reglementair geldende straffen worden toegepast, waarbij ook de groep voor de resterende wandeldagen verplicht zal worden in een rij van jongens/mannen en meisjes/dames apart te lopen
42 Bij de start en finish wordt iedere groep geteld, de hoofdleider/ster is mede verantwoordelijk voor deze telling, alsmede het inleveren van het startnummer na de mars. Bij niet inleveren van het startnummer zal een boete van SRD. 50,- betaald moeten worden
43 Het is niet toegestaan tijdens de startperiode muziek te maken of te trommelen op het terrein.
44 Het is niet toegestaan dat deelnemers langs de wandelroute reclamemateriaal, produkten en/of andere objecten aannemen van een derde, tenzij die derde daartoe vooraf schriftelijk toestemming van de BVSS heeft gekregen. Bij overtreding zal onherroepelijk diskwalificatie van die deelnemer/groep/ individuele loper plaatsvinden.
45 Het is niet toegestaan dat deelnemers langs de wandelroute materiaal, consumptie produkten en/of andere objecten verstrekken aan een derde, tenzij die deelnemer/groep/individuele loper daartoe de schriftelijke toestemming van de BVSS heeft verkregen. Bij overtreding zal onherroepelijk diskwalificatie van die deelnemer/groep/individuele loper plaatsvinden.
46 Onder derde wordt in dit reglement wordt in dit reglement verstaan personen, bedrijven of instanties die van de wandelmars gebruik willen maken om economische- dan wel marketingactiviteiten te ontplooien, zonder dat zij nadere afspraken met de BVSS zijn overeengekomen.
47 De BVSS sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die mocht zijn ontstaan voor, tijdens en na de wandelmars.
48 In alle gevallen waarin dit wandelreglement niet voorziet, beslist het bestuur van de BVSS.

© 2022 | AVD