Fotos Formulieren Routebeschrijving Huidige activiteiten Wandelreglementen Inschrijfregelement Welkom
1 Aan de wandelmars kunnen deelnemen:
* Junioren (leeftijd 4 - 13 jaar)
* Senioren (leeftijd 14 - 50 jaar)
* Veteranen (leeftijd vanaf 51 jaar) verdeeld in:
individuele deelnemers, heren groepen, dames groepen en gemengde groepen.

2 Indien deelnemers om welke redenen dan ook niet meer kunnen of mogen deelnemen aan de wandelmars wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. 
3 Het minumum aantal deelnemers per groep is gesteld op 15(vijftien).

4 Bestaat een groep uit meer dan 100 (honderd) deelnemers (bv.180),dan zal de groep moeten worden gesplitst in bv. 100 en 80 of 90 en 90, hetgeen ook in naamgeving van de groep tot uiting moet komen (bv. een andere naam A1, A2, A3, enz.) 
5 Bij de inschrijving is de leider/ster van de groep dan wel de individuele deelnemer verplicht van het volgende schriftelijk aan het bestuur van de BVSS opgave te doen ter verkrijging van goedkeuring en toestemming voor deelname t.w.:
  • de kleding van de groep, met duidelijke omschrijving van tekst, kleur enz.
  • de attributen waarmee de groep, danwel de individuele deelnemer zal lopen.
  • indien de groep muziek gaat maken tijdens de mars waarmee ze dat zal doen.
  • de teksten op truien, spandoeken, reklameborden en leuzen, etc. moeten duidelijk omschreven zijn.

6 Voor een groep van 20 deelnemers is een (1) Hoofdleider/ster verplicht.
7 Het officieel aantal aanwezige lopers voor de 1ste dag is bindend, bv. officieel ingeschreven 20, officieel aanwezig 1ste dag 19. het bindend aantal lopers voor de BVSS is 19, dus geen 20. Heeft u de 2e dag meer dan 19 lopers, dan moet er voor deze betaald worden (inschrijfgeld en boete).
8 Het dragen van gemakkelijke kleding(sport) moet altijd in overeenstemming zijn met de goede zeden en gewoonten van onze samenleving.
9 Het opgeven van onjuiste informatie aan de BVSS is verboden. 
10 Startnummers worden niet gereserveerd en/of geruild, het ruilen van startnummers door groepen onderling is niet toegestaan.
11 Ofschoon er voor het wandelen geen medische verklaring vereist is, adviseren wij iedere deelnemer/ster, die zich niet helemaal gezond voelt, of aan een of andere ziekte lijdt, zijn/haar huisarts te raadplegen i.v.m. deelname aan de wandelmars.
12 ledere groep die zich heeft ingeschreven en in het bezit is van een startnummer, heeft hiermee te kennen gegeven accoord te gaan met de wandel-en inschrijfreglementen.
13 ledere groep dient een hoofdleider en subleiders te hebben die de volle verantwoordelijkheid dragen voor de groep en het naleven van alle reglementen. Hoofdleiders/subleiders die zich hieraan niet houden, kunnen worden gediskwalificeerd.
14 Leiders zijn verplicht bij de inschrijving de BVSS een overzicht te geven van alle door hen ingeschreven deelnemers, zoals adres, telefoonnummer en contactpersoon.
15 Door inschrijving en deelname aan de wandelmars verklaart elke deelnemer/ster van alle reglementen, bepalingen, voorschriften en afspraken op de hoogte te zijn en hiermee accoord te gaan en deze, zonder enige reserve, te aanvaarden.
16 Groepen die zich niet houden aan deze inschrijfreglementen mogen zich niet inschrijven voor de wandelmars.
17 In alle onvoorziene gevallen, beslist het bestuur van de BVSS.
18 Leiders van groepen zijn verantwoordelijk voor de gezondheidstoestand van de deelnemers gedurende de vier dagen. De BVSS is op generlei wijze hiervoor aansprakelijk. 
19 Het is onder geen enkel beding toegestaan dat 2 groepen zich onder dezelfde naam inschrijven. De eerste inschrijving is voor ons de officiële. 
20 De BVSS is te allen tijde bevoegd verandering te brengen in de startnummers volgorde, indien zij dat wenselijk acht, ook i.v.m. het vlot verloop van de AVD. 

© 2022 | AVD